Formula

(Krátká definice rytířstva vína)

Podstata Evropského řádu rytířů vína ve zkratce.

S objektivitou v náboženství, politice, hospodářství i ve stavovských zájmech působí rytíři vína:

 • v zájmu kultury vína, úcty k němu, seznamování se s ušlechtilými víny
 • v zájmu vědy a výzkumu na téma víno
 • v zájmu pravdivosti, dobroty a krásy, jakož i kultivovaných slavností vína
 • v zájmu změn k lepšímu ve věcech života a vína
 • v zájmu křesťanských hodnot, protože ústřední svátost rytířstva vína je zakotvena
  v symbolu naši víry
 • v zájmu skutečné ušlechtilosti ducha, neboť rytířské úřady se vyznačují dobrovolností a čestností - tedy obecnou užitečností a ne zaměřením na zisk
 • v zájmu sociální, charitativní, kulturní a vědecké iniciativy
 • v zájmu naplnění velkého historického, společenského, kulturního odkazu, protože rytířský řád má své kořeny v středověké rytířské tradici, zejména v řádu sv. Jiří z roku 1333 a 1468
 • v zájmu pěstování ideálních hodnot, vznešenosti ducha a rytířského přátelství
 • v zájmu důstojnosti lidstva a evropských hodnot
 • v zájmu evropské identity a přirozené evropské sounáležitosti
 • v zájmu míru, protože bohatství vína ukazuje plodnost míru

 

Stavovská rovnost rytířských spříseženců – Assessor, Assessorin, Hospes, Hospita, Rada vína, Soudce vína a Rytíř vína - spolu s jejich přihlášením se k rytířským principům včetně konkrétních příspěvků a aktivit v osobním a pracovním životě slouží uskutečňování šlechetných řádových cílů. Rytířský senát je představenstvem celého rytířstva se všemi jeho složkami a má své sídlo v místě založení rytířstva vína ve svobodném městě Eisenstadt v Rakousku.

V jednotlivých oblastech působí rytířské konzuláty = regionální složky rytířstva.

Motto rytířství zní:

Až zvítězíš nad závistí a začneš jiným nezištně pomáhat, staneš se skutečným rytířem.“