Kořeny rytířstva

Účelem tohoto Senátního zákona je představit přirozená a historická fakta, na nichž je založena podstata Evropského řádu rytířů vína. Tímto způsobem budou zviditelněny kořeny rytířstva. Senátní zákon rovněž řeší kořeny rytířstva jako takové.

 

Naše proklamace by měla sloužit jako vodítko k těmto diskusím.

Ustanovení Senátního zákona: „Pokud víš, odkud jsi, tak víš taky, kam putuješ“.

 

1. Vinice

Nejpřirozenějším a základním kořenem je víno pěstované na vinicích naší země.

2. 700 př.Kristem

Je historicky zdokumentováno, že nejen v časech císaře Proba, ale už o tisíc let dříve byly v naší zemi pěstovány hrozny. Tato stará vinařská tradice je symbolizovaná sadami vinařského nádobí, starými hroznovými peckami (Zagerdorf) a starou vinnou sedlinou (Oggau) z oněch dob (kapitola 4).

3. Silvánův kámen

Silvánův kámen, datující se do římských dob, byl darován ženou jménem Euticia, byl nalezen na území města Eisenstadt (Golbesried). Originál leží v regionálním muzeu, kopie je v archivu rytířstva.

4. Bakchus

Bronzová soška Bakcha, představující mladíka držícího hrozny je rovněž římského období, byla nalezena v Eisenstadtu - St. Georgen, v místě zvaném Hetscherlberg.

5. Erb vína

Historická hospodářská důležitost vinařství v našem regionu je dokumentována přibližně 40 erby zobrazujícími víno. Je to proto, že tehdy bylo pěstování vína natolik důležité, že symboly vína, víno a hrozny byly zobrazovány na erbech mnoha měst a vesnic.

6. Perla Gaasu

Jedním z nejstarších (asi 380 let starým, ze 17. století) a nejušlechtilejších erbů vinařské komunity - „Perla Gaasu“ – byl zvolen za erb ředitelství na návrh regionální samosprávy Burgenland (Bd IX. Prohlášení).

7. Lutherovo víno

Listina prince Pavla Esterházyho z roku 1687 zmiňuje rok 1526, kdy se konalo nejstarší zdokumentované vinařské setkání známé jako Lutherovo víno. Tato listina zmiňuje urozený dvůr Donnerskirchenu (cf. Bgld, Heimathlatter 1975/NBr. 3/str. 98).

8.   Historické modely sídla Senátu

A. Konfederace svobodného města

Občané svobodného královského města Eisenstadt svého času zformovali exkluzivní městskou konfederaci. Tento osvědčený model sloužil jako příklad pro strukturu a organizaci našeho rytířstva.

B. Občanské milice

Občanské milice Eisenstadtu měli ctihodný úkol a povinnost chránit město a přispívat ke zkrášlování festivalů se slavnostními průvody a pochody.

C. Ochranné společenství

V roce 1619 bylo založeno Ochranné společenství Eisenstadtu. Vedle výcviku v ochraně jeho úkoly zahrnovaly i aspekt zábavy. Jednotky měli za povinnost zkrášlovat různé městské festivaly (průvody, účast na mších atd.).

V regionální topografii si můžete přečíst:

„Je tomu 181 let od okamžiku, kdy naši předkové, muži aristokratického a buržoazního stavu přeměnili tuto nejstarší střelnici v království na místo setkávání pro ušlechtilá a rytířská cvičení, vylepšili jej podstatnými investicemi a zanechali jej nám, svým nástupcům, na svou památku, památku své harmonie a jednoty...“

D. Rytířský řád Sv. Jiří

Následující informace jsme si vypůjčili z Topografie a/nebo z Průvodce historií a uměním Eisenstadtu (napsal Dr. Otto Aull): V roce 1468 císař Fridrich III založil Řád Sv. Jiří, který byl oficiálně potvrzen bulou Papeže Pavla II dne 1. ledna 1469 – jedním ze zdrojů původu řádu vína.

Na Nový rok 1469, Johann Siebenhirter, který pobýval v Římě jakožto člen císařské suity, byl vysvěcen Papežem na Velmistra a byla mu předána zástava jakožto symbol papežské poslušnosti. 14. května stejného roku byl slavnostně uveden do úřadu Velmistra.

Johann Siebenhirter byl věrným mistrem kuchyně – toto označení vyzdvihuje jeho blízký vztah k císaři a dnes by se překládalo jako Ministr hospodářství císařství. Siebenhirter byl rovněž uveden do urozeného stavu a skrze něj je Eisenstadt spojen s historií tohoto důležitého a pozoruhodného řádu, jelikož se usadil v Eisenstadtu na prvních deset let velmistrovství. Velmistr imperiálního prince Johann Siebenhirter byl mistrem města Eisenstadt.

E. Výsada vývozu vína

Eisenstadtu byla udělena výsada na vývoz vína v roku 1372. 1395, 1396 a tyto výsady byly později několikrát znovu potvrzeny.

F. Vinařský cech

Městský urbář (pozemkový rejstřík z roku 1515) prokazuje, že už tehdy ve městě existovat vinařský cech.

G. Propagace na svobodné město

Za jmenování Eisenstadtu svobodným městem město poslalo, mimo jiné, 3000 věder vína na vídeňský dvůr.

To znamená, že toto privilegium mám přímou spojitost s vinařskou kulturou a vinařstvím.

H. Základ blahobytu - vinařství

V topografii se dočtete: „Ačkoli byli občané zapojeni do řemesel a obchodu, většina s nich byli zemědělci (= občané zapojeni do zemědělství)“. Proto můžeme předpokládat, že město jako takové, obzvláště jeho domy, byly postaveny převážně z výtěžků z vinařství.

 19. století byl v Eisenstadtu velký obchod s vínem – obchod s vínem Wolf – z něhož se vyváželo víno do Ameriky.

Rovněž nejstarší bankovní instituce ve městě, Eisenstadtská banka, byla založena za peníze získané převážně s vinařství, což opět představuje další příklad historie vína v sídle našeho Senátu.

9. Kořeny - spřízněnost

a) Církev

Středobod našeho rytířstva, ušlechtilé víno se svým kultovním, mystickým významem, je zakotven v symbolu naší víry.

b) Bratrství

Urbář sídla Senátu, tj. města Eisenstadt zmiňuje Cech Sv. Martina (1315) – kněžské bratrství a sérii jiných bratrství v Eisenstadtu, např. Bratrství růžence (založení v roce 1689 biskupem Marchklem).

c) Konvent milosrdných bratří

Základy historie našeho rytířstva jsou spojené s Eisenstadtským Konventem milosrdných bratří, které lze vystopovat až k jeho založení v roce 1760, zatímco jeho klášterní vinné sklepy představují vztah k vínu.

Konvent je členem našeho rytířstva jako právnická osoba a je zastoupen v Senátu Senátním držitelem úřadu.

Konvent je zastoupen současným převorem. Ten předsedal zakládající valné hromadě rytířství konané na Eisenstadtském hradě 28. května 1984. Vše má svůj původ tam.

10. Vojenství

a) Rytíři

Historická spojnice s vojenstvím je postavená na faktu, že rytíři, kteří dali jméno našemu řádu, se později stali úředníky.

b) Císařská vojenská střední škola odvozuje svůj původ od Postupujícího osvědčení Královského města z 27. listopadu 1852, načež město darovalo 30 jiter (v němčině „Joch“  - stará plošná míra) pozemku, právo k využití vody, 200 000 cihel, silnici ke škole a kamenolom a pískovnu – vše za účelem výstavby školy. Odtud pochází materiální vztah mezi vinařským městem a vojenstvím.

11. Řád z Champagne

Nejstarší vinařský řád na světě, Ordre des Coteaux de Champagne, založený v roce 1656, uzavřel oficiální partnerství s našim rytířstvem, které je zdokumentováno v Partnerské listině.

12. Mezinárodní liga

Rytířstvo vína je exkluzivním členem Mezinárodní ligy řádů vína: „Federation Internationale des Confreries Bachiques“ reprezentující Rakousko.

13. Panonská úmluva

Pod záštitou našeho Konzula byla v roce 1990 založena Panonská úmluva (cf. 8.22) řádů vína Rakouska, Maďarska, Jugoslávie (Slovinska, Chorvatska) a ČSFR (České republiky, Slovenska).

14. Přátelé vína

Naše rytířstvo mělo vždy blízké vztahy s kýmkoliv, kdo žil s vínem, obzvláště s těmi, jejichž srdce víno těšilo.

Odhalení našich rytířských kořenů nám rovněž pomáhá se posunout rytířským způsobem do budoucna ušlechtilé vinařské kultury a směrem k ideálním hodnotám!