Charakteristika OEVE

Fundamentální charakteristické znaky pro Evropský řád rytířů vína lze shrnout do 10 bodů:

1) Evropský řád rytířů vína je soukromou společností. Rytířstvo je založeno jako právnická osoba podle rakouského zákona o spolcích a podle stanov disponuje i řádovou ústavou.

2) Evropský řád rytířů vína je kulturním společenstvím. Rytířstvo má své obecné i náboženské kořeny v bibli. Má však i tisíciletou starou kulturu, která je nejen daleko starší než křesťanství, nýbrž je i základem civilizace samotné.

3) Evropský řád rytířů vína je křesťansko-rytířským společenství. Rytířstvo se hlásí ke křesťanským rytířským hodnotám a má v úctě duchovní hodnoty oltářní, protože víno jako nejvýš ušlechtilý produkt bylo povýšeno na symbol boží na celém světě.

4) Evropský řád rytířů vína má rytířskou řádovou tradici. Rytířstvo stojí na tradici řádu sv. Jiří z r. 1333 a 1468 a je jejím pokračovatelem.

5) Evropský řád rytířů vína má své úřady a hodnosti.
Úřady a hodnosti rytířstva se odvozují od konventu sv. Antonína  Paduánského od milosrdných bratří v Eisenstadtu, protože konvent, zastupován tehdejším priorem, předsedal při založení řádu a rovněž konvent sám jako právnická osoba je nepřetržitě zastoupen v rytířském senátu svým sídlem i hlasem.

6) Evropský řád rytířů vína je společnost rytířských spříseženců.
Všichni členové rytířstva jsou si stavovsky rovni ve své přísaze vínu a zemi a užívají vzájemného přátelství a společných plodů rytířského díla.

7) Evropský řád rytířů vína je řádem vína.
Tak jako je ve slovech „rytíř vína“ spojena rytířskost a ušlechtilost vína, propojuje pojem „rytířstvo vína“ charakteristické vlastnosti rytířstva a dobrého vína.
Z tohoto pohledu je „Evropský řád rytířů vína“ unikátem, který nemůže být zaměňován ani s církevním řádem ani se suverénním rytířským řádem a také si nepřeje být s nimi zaměňován.

8) Evropský řád rytířů vína je evropskou institucí.
Rytířstvo je nejen svým geografickým rozšířením a vztahem k senátorům Evropské Unie evropské, nýbrž především proto, že Evropa je nazývána kontinentem vína; neboť evropská identita byla vínem podstatně určována. Evropský řád rytířů vína je ochránce evropského společenství vína a přirozené evropské soudržnosti.

9) Evropský řád rytířů vína poskytuje duševní přístav všem spřísežencům, kteří žijí spojeni přísahou stavovsky rovnocenného rytířského přátelství, kteří jsou nositeli křesťanských západních hodnot a kteří svou službou ušlechtilému vínu, rytířstvu a bližnímu čestně slouží společnosti.

10) Evropský řád rytířů vína je široce propojeným přátelstvím a dílem míru.

V rytířstvu žije pravé přátelství, protože ušlechtilé víno radost a přátelství podněcuje.

A přátelství je jistou cestou k míru!