Řádové hodnosti

Evropský řád rytířů vína má 4 řádové hodnosti:

Hospes, Hospita /host, příznivec/ - je první stupeň, kterého se dosáhne akreditací v libovolném legátu či komturátu. Podmínkou je dosáhnutí věku 18 let, bez rozdílu nároků na pohlaví, náboženskou příslušnost, vinařskou odbornost. Kandidát musí mít doporučení ručitele, musí splnit formality a uhradit náklady na slavnostní akreditaci.


Consiliarius de Vino - Rada vína – povýšen většinou po dvouletém období jako Hospes, podmínkou je aktivní postoj, účast na dění řádu, účast na akcích řádu, zaručení se alespoň u dvou nových Hospes, podpora rytířského řádu a v neposlední řadě prokázání vědomostí o víně a studium Rytířského atlasu.

 

Iudex de Vino - Soudce vína – povýšen pokud je zpravidla 4 roky Radou vína, zastává některou z funkcí v konzulátu, legátu nebo komturátu, účastní se zahraničních akcí i akcí domácích, získá a zaručí se alespoň za 4 Hospes a podporuje rytířský řád. Prokáže znalosti studia Rytířského atlasu.

 

Eques de Vino - Rytíř vína – zpravidla 6 let ve funkci Soudce vína, nebo 12 let jako člen řádu a má mimořádné zásluhy na založení konzulátu, legátu či komturátu, zastává úřad v rytířském řádu (např. Prokonzul, Legát, Komtur, Maršál), účastní se senátních a dalších akcí a doporučil alespoň 8 hospes. Prokáže znalosti studia Rytířského atlasu.

 

Pro ženy platí následující modifikace hodností, odpovídající výše uvedeným mužským titulům: Hospita, Dame (Dáma), Weindame (Dáma vína) a Ordensdame (Řádová dáma).

Mimo výše uvedené řádové hodnosti existuje ještě hodnost pro rytířskou mládež, tzv. Assessor či Assessorin (přísedící).  Takto je označován mladý člověk ve věku 18-30 let, který byl přijat do rytířského řádu při obřadu zvaném imatrikulace ve věku 18-24 let. Rytířská mládež je zproštěná placení vstupního poplatku a ročních příspěvků.