Pokyny pro každého rytířského spřísežence

Senát ustanovil následující pro zajištění dobrého a svědomitého vnímání vznešených povinností a služby každého spřísežence:

Část 1

 1. Je nutné říci, že jednotlivec se nemůže do Evropského řádu rytířů vína zapsat, nýbrž musí být do řádu pozván. Vstup do řádu motivovaný finančními či egoistickými pohnutkami se rychle prokáže jako mylný. Pouze rytířský přístup zvýší intenzitu vnímání a otevře opravdovou cestu do rytířstva.
 2. Každý kandidát projde několikaměsíční zkušební lhůtou, během které bude více seznámen s rytířstvem, jeho charakterem, odpovědnostmi a cíli tak, aby mohl učinit přísahu s plným povědomím o svých povinnostech. Během své kandidatury se musí kandidáti účastnit alespoň dvou třetin akcí organizovaných rytířstvem.
 3. Každý z kandidátů má svého konkrétního rytířského spřísežence, který je jeho ručitelem. To znamená, že každý ručitel zodpovídá za svého kandidáta a kandidát má zase zvláštní zodpovědnost vůči svému ručiteli ve smyslu pečlivého uplatňování svého rytířského mandátu.
 4. Během intronizačního obřadu všichni kandidáti potvrdí svůj vnitřní pouto s vínem a jeho kulturou a zaváží se k loajalitě a aktivitě – loajalitě k Senátu a aktivitě v rytířstvu.
 5. Rytířstvo nefunguje ve vertikální hierarchii, ale má spíše horizontální koncept. Má však vnitřní i vnější aspekt. Pravým středobodem jsou víno a jeho kultura symbolizované křížem, erbem, kalichem, holí, zástavou a mečem. Senát, šlechta, rytíři, soudci, radové a hosté jsou soustředěni kolem tohoto středu. Spříseženci musí své činnosti zakládat na vnitřních hodnotách a hledat blízkost k Senátu.
 6. Dále byl proveden slib rytířského přátelství se všemi ostatními spříseženci. Toto etické přátelství lze založit pouze na opravdové lásce mezi přáteli. Přísaha propojuje všechny z nás, kteří tvoříme ušlechtilé spříseženství a přináší „rytířské TYKÁNÍ“. Na znak zvláštního vztahu mezi námi bychom se při vhodných příležitostech měli rytířsky zdravit; to ale pouze v rámci uzavřeného rytířského kruhu, např. v konventu řádu. „Rytířské tykání“ se bude lišit od „osobního tykání“ (první se vztahuje na spříseženství vytvořené skrze společnou přísahu, to druhé se týká individuálních vztahů): rytířské „Ty, Nováku“ nebo osobní „Ty, Ludvíku“.

 

Část 2

Každý spříseženec bude studovat náš atlas, obzvláště pak pokyny a to alespoň jedou ročně za účelem prohloubení povědomí o charakteru a odpovědnostech rytířstva vína. Navíc bude každý spříseženec schraňovat písemnosti rytířstva:

 1. Protokoly a rytířskou poštu; tyto budou uchovávány na bezpečných místech a nebudou odhaleny třetím stranám;
 2. Žurnál vína; tisková prohlášení; fotografie; jiné publikace o vínu.

 

Část 3

 1. Každý spříseženec se bude zdokonalovat v prohlubování rytířských postojů. Bude objevovat a využívat svou kreativitu. Vedle osobního procvičování rytířských postojů se bude každý spříseženec účastnit Konventu řádu alespoň jednou za tři roky. Tím dojde k posilování rytířského přátelství v Útočišti, pryč od stresu, práce a rutiny, kdy bude věnován čas na rozšíření vnitřních ušlechtilých hodnot a rovněž charakteru, zodpovědností a cílů našeho rytířstva.

Zde můžeme zmínit čtyři etapy individualizace člověka:

*Nalezení sama sebe

** Nalezení ostatních

*** Nalezení nás

**** Nalezení Boha

Toto rovněž povede k harmonii na světě: k míru mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou nebo mezi lidskostí a přírodními vědami.

 1. Každý spříseženec se bude dále vzdělávat ve vinařství. Praktickým opatřením je účast na vědeckých sympoziích o vinařství.

 

Část 4

Jednání za naši zemi, víno a jeho kulturu se v kontextu rytířstva projevuje:

 1. Skutečným závazkem vůči rytířstvu v podobě mluvených či písemných činů
 2. Aktivní spoluprací v rámci rytířstva
 3. Aktivní spoluprací při vzniku nových územních složek rytířstva
 4. Působením v roli ručitele kandidátů rytířstva
 5. Finanční podporou rytířstva
 6. Účast na rytířských festivalech a akcích
 7. Prostřednictvím konkrétních činností by měl každý spříseženec přispívat k uskutečňování ušlechtilých cílů řádu ve svém osobním a odborném životě a zaměřovat se na oblasti, které mohou být nanejvýš neodkladné.
 8. Prostřednictvím zvolené úrovně činnosti se rovněž ukáže, jakou prioritu ta která osoba dává našemu rytířstvu. Senát očekává odpovídající prioritu alespoň do čtvrté hodnosti. Činnosti rytířstva by měly mít prioritu ihned po rodině, práci a zájmových činnostech. Každý spříseženec si zvolí své osobní moto vztahující se k činnostem, které provádí a toto moto sdělí Senátu.

 

Část 5

Skutečný závazek zahrnuje:

 1. Skutečné udržování rytířského přátelství odvozeného od přísahy řádu, tj. podpora ostatních, obzvláště těch, kdo procházejí těžkým obdobím. Zvláštní důvěra a informovanost mezi spříseženci rovněž formuje podstatu rytířstva.

Slovo rytíře bude vždy drženo v úctě; potvrzuje činnost rytíře.

Následující věta má prvořadý význam:

„Ti, kdo o nás za našimi zády mluví v dobrém, jsou našimi opravdovými přáteli“.

To, co dobrého je o nás řečeno v naší nepřítomnosti, je důležitým důkazem kvality našeho rytířstva.

 1. Jasné hájení zájmů a záležitostí našeho rytířstva a zřejmé odmítnutí veškerých útoků na naši práci je samozřejmostí.
 2. Oděv řádu

Na všech festivalech a oficiálních akcích řádu se bude dodržovat následující pravidla pro oděv (u čistě pracovních činností se nosí pouze insignie):

    1. INSIGNIE
    2. OBLEK ŘÁDU
    3. KRAVATA ČI ŠÁL ŘÁDU
    4. ORNÁT A BARET
    5. DOPLŇKY
   1. světle modrá nebo bílá košile
   2. černý pásek
   3. tmavé ponožky
   4. černé boty

Účastníci budou dále nosit svršky řádu určené na venkovní použití např. víceúčelovou bundu nebo kabát tmavě modré barvy a venkovní baret.

 

Další důkaz závazku vůči rytířstvu je potvrzen:

 1. viditelnou prezentací intronizačního osvědčení a proklamace na význačném místě v místě bydliště každého spřísežence,
 2. označení reprezentativních domů Spříseženců místním znakem řádu.
 3. Je v souladu s povahou rytíře bezpodmínečně kritizovat příslušné výbory rytířstva. Konstruktivní kritika, pokud je vedena uvnitř rytířstva, může pomoci rozvoji šlechetných cílů. Kritika rytířstva pronesená spříseženci před sekulární třetí stranou je nevhodná, jelikož nepřinese žádnou změnu a může pouze poškodit šlechetné cíle.
 4. Rytířská trojice: Víno - Člověk - Dům.

 

Část 6

Odhalení:

Kdokoliv se dozví něco škodlivého nebo poškozujícího o našem rytířstvu, musí okamžitě informovat Senát a Konzuly. Je to z důvodu lepší schopnosti chránit naše rytířstvo před vším zlým.

 

Část 7

Sponzorství:

 1. Každý komerčně fungující spříseženec bude v rámci vhodného a přiměřeného rámce přispívat k finanční podpoře našeho rytířstva a to v rozsahu své činnosti a vlivu, zejména skrze umístění nebo zprostředkování daňově uznatelných reklam v publikaci rytířstva Das Weinblatt a skrze další podporu např. zanechání dědictví po úmrtí.
 2. Každý spříseženec pěstující vinnou révu přispěje vhodným a přiměřeným příspěvkem do vinotéky nebo archivu vín rytířstva.
 3. Seznam spříseženců pěstujících vinnou révu je k dispozici v kanceláři Senátu.

Tento seznam by měl rovněž podporovat nákupy vína mezi spříseženci. Samozřejmostí by měla být vhodná cenová hladina pro nákup vína mezi spříseženci. Nákup vína i cenová hladina souvisí s živým rytířským přátelstvím a bude sloužit ke zlepšení komunikace.

 1. Analogicky s Bodem 7, část c) existuje i seznam spříseženců pracujících v pohostinství či turismu.

 

Část 8

Hodnosti řádu:

 1. Assessor / Assessorina, Hospes / Hospita + Nositel řádového kříže
 2. Rada vína + Dáma
 3. Soudce vína + Dáma vína
 4. Rytíř vína + Řádová dáma

Jednotlivé hodnosti řádu se odlišují objemem příspěvku jednotlivých spříseženců k uskutečňování cílů rytířstva, zatímco následující slouží jako kritéria:

 1. Skutečná oddanost rytířstvu slovem, písmem i činem
 2. Aktivní spolupráce v rámci rytířstva a osvěty o víně
 3. Finanční podpora rytířstva
 4. Přítomnost na akcích rytířstva
 5. Délka členství v rytířstvu
 6. Úroveň zodpovědnosti ve funkci držené v rytířstvu

 

Požadavky na objem příspěvku, které je nutno splnit v rámci podpory řádu, začínají u hospes (= 1. hodnost v řádu, jakožto akreditace ke kulatému stolu rytířů) a postupně se zvyšuje pro hodnosti Rady vína/Dáma, Soudce vína/Dáma vína a Rytíře vína/Řádovou dámu. Senát vytvořil kritéria pro rytířskou cestu tak, aby si všichni mohli naplánovat a určit kariéru v rámci rytířstva plněním uvedených požadavků.

Úroveň rytířské činnosti pro jednotlivé spřísežence tedy vytváří protějšek v přidělené hodnosti řádu od Senátu.  

 

Část 9

Příspěvky k vnějšímu šíření našeho rytířstva:

Abychom zakořenili naše zájmy ve společnosti a kultuře v regionech, vytváříme lokální složky rytířstva, konzuláty a legáty.

Každý spříseženec s dobrými vazbami na čestné osobnosti, které by měli zájem o takový kulturní mandát za účelem rozvoje externí reprezentace, by měl tuto možnost prodiskutovat konkrétněji se Senátem.

 

Část 10

Důsledné dodržování a plnění rytířských odpovědností a povinností a rovněž těchto pokynů lze odvodit od přísahy při intronizaci. Veškeré újmy spojené s rytířstvem a každým spřísežencem lze rovněž odvodit od porušení takové přísahy.